Huisregels Den Bolder

Den Bolder heeft in een aantal huisregels verwoord wat binnen Den Bolder van de bezoekers en gebruikers wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden van Den Bolder gelden dan ook de huisregels van Den Bolder en u gaat akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.

1.        Alle aanwijzingen van medewerkers van Den Bolder, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.

2.        Gebruik van de openbare ruimtes geschiedt op eigen risico.

3.        Het is verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken.

 

4.        Het is niet toegestaan om in de directe omgeving van Den Bolder geluidsoverlast te veroorzaken.

 

5.        Het is verboden door woord of gebaar (handeling) onze bewoners, bezoekers en medewerkers seksueel te intimideren.

 

6.        Er worden geen alcoholische dranken verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over leeftijd, mag het personeel vragen om uw legitimatiebewijs. Dit is verplicht tot en met 25 jaar.

7.        Er worden geen alcoholische dranken verstrekt aan personen, wanneer deze drank bedoeld is voor jongeren onder de 18 jaar.

8.        Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte dranken te gebruiken in Den Bolder of elders op het terrein van Den Bolder.

9.        Het is niet toegestaan om bij Den Bolder gekochte dranken elders te nuttigen dan in de openbare ruimtes van Den Bolder.

10.   Er wordt geen alcohol geschonken aan begeleiders tijdens uitoefening van hun functie en personen die fungeren als chauffeur bij vervoer van anderen.

11.   Bij vermoeden van dronkenschap wordt er geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.

12.   In de openbare ruimtes van Den Bolder worden geen personen toegelaten die zichtbaar teveel hebben gedronken of onder invloed van drugs zijn.

13.   Het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.

14.   Het is verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.

15.   Het is verboden omin Den Bolder te roken. Dit geldt bij Den Bolder ook voor elektronische sigaretten (alle varianten).

16.   Het is verboden om drugs of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.

17.   Het is verboden om goederen te helen.

18.   Het is alleen toegestaan om met uitdrukkelijke toestemming van medewerkers en op de door hen voorgeschreven wijze gebruik te maken van goederen of faciliteiten van Den Bolder. Het is verboden om de medewerker op enigerlei wijze te dwingen hiervan af te wijken.

19.   U bent verplicht om door uw toedoen, of dat van anderen, toegebrachte schade aan goederen of faciliteiten te melden bij één van onze medewerkers.

20.   De medewerkers van Den Bolder waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U dient aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

21.   Den Bolder is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

22.   Parkeren, zowel op de parkeerplaats als in de omgeving van Den Bolder geschiedt op eigen risico.

Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot de openbare ruimten van Den Bolder. Van misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. In Den Bolder hangen voor u en onze veiligheid beveiligingscamera’s, waar gebruik van gemaakt kan worden voor het vaststellen van het overtreden van de bovenstaande huisregels.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over bovenstaande regels, dan kunt u zich per email wenden tot info@denbolder.nl