Het bestuur

Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder heeft gekozen voor een vereniging als rechtsvorm. Zoals iedere rechtspersoon verplicht is heeft ook de vereniging Den Bolder statuten. Elke vereniging kent leden, zo ook Den Bolder. Onze leden zijn onze vrijwilligers. Onze leden/vrijwilligers worden ingezet voor het organiseren van vele soorten activiteiten, onderverdeeld over een groot aantal werkgroepen. In de artikelen 8 t/m 10 van deze statuten is bepaald dat er een bestuur moet zijn en hoe het bestuur dient te functioneren. Zo moet het bestuur bestaan uit ten minste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen, waarvan ten minste de helft in Waspik woonachtig moet zijn. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering, het hoogste orgaan binnen onze vereniging. De algemene ledenvergadering bepaalt ook de grootte van het bestuur.

Door de grote verscheidenheid van activiteiten binnen onze vereniging en daardoor het vele bestuurlijke werk, heeft de algemene ledenvergadering gekozen voor een bestuur van de maximale grootte van negen personen. Het bestuur zal op de eerste plaats moeten waken over de doelstelling van de vereniging Den Bolder. Volgens artikel twee van onze statuten is onze doelstelling: “De inwoners van Waspik en omgeving in de gelegenheid te stellen hun tijd, overeenkomstig hun leeftijd en belangstellingsfeer, op hun eigen wijze recreatief en vormend te laten beleven. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. zorg te dragen voor de exploitatie en het beheer van gebouwen en ruimten die daarvoor geschikt zijn; 
b. Activiteiten op maatschappelijk, recreatief en cultureel gebied te bevorderen en te organiseren; 
c. Alle andere middelen aan te reiken, die het bereiken van dit doel bevorderen.”

Uit het bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Zoals gezegd kent de vereniging Den Bolder een groot aantal werkgroepen welke een even zo groot aantal verschillende activiteiten organiseren, begeleiden, faciliteren e.d. Daarnaast maken een groot aantal vaste gebruikers (organisaties met een eigen rechtsvorm) van onze organisatie en/of gebouw gebruik.

Vereniging Den Bolder heeft een aantal vaste medewerkers in dienst. Het aantal vrijwilligers waarvan de vereniging Den Bolder gebruik maakt bedraagt ruim 150. Het bestuur heeft als taak, behoudens er voor te zorgen dat de statuten in acht worden genomen, het bepalen en continue bijstellen van het beleid, waardoor het functioneren van alle betrokken, zoals leden (vrijwilligers), personeel, vaste en incidentele gebruikers, zo mogelijk vlekkeloos en ongestoord kan geschieden. Het dagelijkse bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De uitvoering van de dagelijkse leiding heeft het bestuur gedelegeerd aan het personeel (zakelijk leider en zijn assistenten). Om haar bestuurstaak goed te kunnen vervullen vindt er maandelijks een bestuursvergadering plaats, welke wordt voorafgegaan door een vergadering van het dagelijks bestuur.

Het bestuur kent een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Mocht u vragen, opmerkingen of zelfs problemen hebben met onze vereniging dan kunt u te allen tijde onze bestuursleden daarover aanspreken. Het Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder is er voor het welzijn van de bevolking van Waspik en haar directe omgeving. Hieraan werken wij als bestuur met heel veel inzet en interesse.

Voorzitter:
Martin van Steijn

Vicevoorzitter:
Anneloes van de Mosselaar Personeel

Penningmeester:
Johan de Bont

Secretaris:
Theo van den Burg, Personeel

Bestuursleden:

Nicoline Lambooy, Ledenbeheer werkgroepen en vrijwilligers

Jan Vissers, Gebouwen en Techniek, Juridische Zaken/contracten, Beleid en Innovatie

Peter Verdijk, Gebouwen en Techniek

Hans Vogels, Beleid en innovatie, ICT, Vertrouwenspersoon

Aspirant Bestuurslid:

Dick van Onzenoort, Ondersteuning Penningmeester